Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Izabelę Żydowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą STYL AUTO P.H.U. Żydowska Izabela z/s we Wrocławiu przy ul. Cypriana Kamila Norwida 40 lok. 5, 50 – 374 Wrocław, posiadająca numer NIP: 8991693846 oraz numer REGON: 931092174, w tym warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego zlokalizowanego na stronie internetowej https://b2b.stylauto.pl

Wszelkie dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej https://b2b.stylauto.pl przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej tutaj.

§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1.          Adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający przesyłanie wiadomości (porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej) poprzez sieć komputerową, w tym Internet;
 

2.          Cookies – dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Klienta, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i Klienta.

3.          Dzień roboczy – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).
 

4.          Firma kurierska – spółkę DPD Sp. z o.o. z/s ul. Mineralna 15, 02 – 274 Warszawa.
 

5.          Kodeks Cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
 

6.          Klient – konsumenta bądź przedsiębiorcę składającego zamówienie na zakup towarów lub usług znajdujących się w gamie produktów Sprzedawcy zawartej na stronie internetowej.
 

7.          Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

8.          Konto on-line – prowadzone przez Sprzedawcę konto, służące Klientowi do składania zamówień.

9.          Koszyk –elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.

10.     Produkt – Towar (rzecz ruchoma) oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu; mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

11.     Przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

12.     Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, prowadzącą do utworzenia konta on-line i korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego.

13.     Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu określający zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, w szczególności zaś zasady składania i realizacji Zamówień.

14.     Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny w pod adresem elektronicznym https://b2b.stylauto.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić wykonanie usług.

15.     Sprzedawca – Izabelę Żydowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Styl Auto P.H.U. Żydowska Izabela z/s we Wrocławiu przy ul. Cypriana Kamila Norwida 40 lok. 5, 50- 374 Wrocław, posiadającą numer NIP 8991693846 oraz numer REGON 931092174, nr tel. 71 338 49 99, adres e-mail: info@stylauto.pl

16.     Strony- łącznie Klient oraz Sprzedawca.

17.     Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną -wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej o otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania (wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych); dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

18.     Towar – rzecz bądź usługa mogąca stanowić przedmiot sprzedaży.
 

19.     Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem
Sklepu.

20.     Zamówienie - oświadczenie woli uzewnętrznione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację: Klienta, Towaru (mającego stanowić przedmiot Umowy), miejsca (odbioru Towaru, świadczenia lub dostawy) oraz formy płatności (ceny za Produkt); która zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.          Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie internetowej posiada właściciel portalu https://b2b.stylauto.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały znajdujące się na stronie internetowej, w tym teksty, grafika i kody źródłowe nie mogą być reprodukowane, przesyłane bądź wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia właściciela wyrażonego na piśmie.
 

2.          Zakazane jest umieszczanie przez Klienta w Serwisie internetowym, w tym w opiniach o produktach treści o charakterze bezprawnym, w szczególności o charakterze obraźliwym, naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

3.          Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.
 

4.          Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów strony internetowej oraz sklepu internetowego jego zasobów i udostępnionych funkcji, celem prowadzenia działalności, która naruszałaby interesy Sprzedawcy.
 

5.          Informacje dotyczące poszczególnych Produktów (lub pakietów Produktów), prezentowane w Sklepie, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc.
 

§3
WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.          Klient zobowiązany jest do korzystanie ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 

2.          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian zamieszczanych na stronach Sklepu treści, materiałów i publikacji.
 

3.          Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i brak dostępu do Sklepu, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego.
 

4.          Możliwość korzystania w pełni z zasobów Sklepu przez Klienta następuje po akceptacji Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo Klient może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach (np. przesyłania newslettera).
 

§4
KONTO ON-LINE

1.          Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest rejestracja przez Klienta konta on-line.

2.          Rejestracja konta on-line jest bezpłatna.

3.          Zabrania się Klientom wykorzystywania konta on-line do dokonywania działań na szkodę innych użytkowników.

4.          Klient odpowiada za użycie swojego konta on-line przez osoby trzecie, a w przypadku nieuprawnionego jego wykorzystania Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować właściciela portalu https://b2b.stylauto.pl o tym fakcie.

5.          Klient może się zalogować do konta on-line za pomocą podanego podczas rejestracji adresu e-mail (login) oraz indywidualnego hasła.

6.          W każdej chwili Klient może dokonać zmiany hasła.
 

§5
PROCEDURA REJESTRACJI KONTA ON-LINE

1. Klient, będący przedsiębiorcą wysyła za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłoszenie rejestracyjne, zawierające niezbędne dane, pozwalające zidentyfikować przedsiębiorcę. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca weryfikuje prawdziwość zgłoszonych danych na podstawie powszechnie dostępnych wyciągów z KRS lub CEiDG. Po pozytywnym przejściu weryfikacji Klient zostaje dodany do Serwisu. O pozytywnej weryfikacji Klient zostanie poinformowany na wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym adres e-mail, wraz ze wskazaniem dalszych kroków, niezbędnych do zakończenia rejestracji Konta w Serwisie.

2. Klient będący osobą fizyczną, aby zarejestrować Konto w serwisie musi wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej, poprzez wprowadzenie wymaganych danych. W trakcie rejestracji Klient ustala swoje indywidualne hasło. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu Konto klienta zostaje aktywowane.

§6 ZAMÓWIENIA

1.          Informacje o Produktach i Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c.

2.          Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

3.          Klient może składać zamówienia:

•              w trybie on-line w Sklepie internetowym za pośrednictwem posiadanego Konta on-line;

•              wysyłając zamówienie pocztą elektroniczną na adres mailowy: hurt@stylauto.pl;

•              telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu +48 71 338 49 99.

4.          Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży oraz z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 

5.          Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację Zamówienia.
 

6.          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy wg. treści Zamówienia.
 

§7
ETAPY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. W trakcie składania zamówienia przez Stronę internetową Klient przechodzi przez następujące etapy:

•              wybór Towaru i dodanie go do Koszyka,

•              przejście do kasy w celu potwierdzenia zwartości Koszyka,

•              wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,

•              wybór metody płatności za Zamówienie,

•              potwierdzenie realizacji Zamówienia.

2.          Potwierdzenie realizacji Zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

3.          Do momentu potwierdzenia zawartości koszyka Klient może swobodnie dysponować ilością i rodzajem towaru, który się w nim znajduje.

4.          Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z tą chwilą pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5.          Status realizacji zamówienia Klient może sprawdzić w zakładce „Moje Konto” po zalogowaniu.
 

6.          Jeżeli Klient stwierdzi niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu, winien niezwłocznie skorygować niezgodności kontaktując się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu 71338 49 99 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: hurt@stylauto.pl.
 

7.          W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem Zamówienie może zostać przez Sprzedawcę anulowane.
 

8.          W przypadku złożenia Zamówienia nietypowego (np. niestandardowa ilość zamawianego produktu, specjalne parametry techniczne zamawianego produktu), Strony wspólnie ustalą termin realizacji Zamówienia i sposób dostawy poprzez kontakt telefoniczny / e-mailowy Sprzedawcy z Klientem.
 

9.          Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną wygasa w przypadku:

9.1. wykonania umowy przez obie Strony;
9.2. gdy wprowadzone dane przez Klienta uniemożliwiają wykonanie Umowy;

9.3. zgodnego oświadczenia obu stron o rozwiązaniu umowy przed jej realizacją;

9.4. skutecznego odstąpienia od umowy.

 

§8 PŁATNOŚCI

1.          Ceny wskazane przy każdym z towarów są wyrażone w polskich złotych i podane są zarówno w cenie netto jak i brutto, czyli zawierającej podatek VAT.
 

2.          Podane ceny nie zawierają w sobie kosztów związanych z ich dostawą, a także wszelkich innych kosztów do poniesienia których zobowiązany będzie Klient w związku z zawartą umową sprzedaży.
 

3.          O wysokości kosztów dostawy Klient będzie informowany przez Sprzedawcę przy składaniu zamówienia.
 

4.          Przy łącznej zawartości koszyka powyżej 500 zł netto koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 

5.          Sprzedawca za zakupione towary w sklepie internetowym przewiduje następujące sposoby płatności:

5.1. przelew bankowy – bezpośrednio po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o
przyjęciu zamówienia do realizacji – na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w mailu z informacją o przyjęciu zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Sprzedawca wstrzyma się z wysyłką Towaru do czasu otrzymania całego wynagrodzenia (nie dotyczy klientów posiadających odroczony termin płatności);

5.2. gotówka za pobraniem
5.3. gotówka przy odbiorze osobistym.

6. Sprzedawca wystawia fakturę w formie elektronicznej (w formacie PDF) i wysyła ją Klientowi na adres mailowy wskazany w zamówieniu lub na adres zapisany na koncie Klienta. Niezależnie faktura VAT jest udostępniana klientowi do wydruku w panelu MOJE KONTO. Żądanie wydania faktury VAT w innej formie powinno być oznaczone przy składaniu zamówienia.

 

§9
WYSYŁKA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1.          Sprzedawca zamieszcza przy każdym z Towarów informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy zamówienia. Termin ten liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu.
 

2.          Widoczny termin dostawy przy Towarze oznacza, że jest on dostępny. W przypadku braku dostępności Towaru, pojawi się informacja o możliwości sprawdzenia jego osiągalności u Sprzedawcy poprzez wskazany formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej.
 

3.          Zamówione przez Klienta towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient ma również możliwość osobistego odebrania zamówionego towaru w punkcie obsługi klienta Sprzedawcy tj. 53-144 Wrocław ul. Ulanowskiego 23A w dni robocze w godzinach 9 -17 oraz w soboty w godzinach 9 – 13.
 

4.          Sposób dostawy, o którym mowa w ust. 3 wybiera Klient przy składaniu zamówienia.
 

5.          Do przesyłki Sprzedawca dołącza paragon. Klient może zażądać od Sprzedawcy wystawienia faktury VAT, poprzez wprowadzenie tej informacji w okienku Uwagi, wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 

6.          Klient powinien dokonać zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W momencie odbioru przesyłki, w obecności pracownika firmy kurierskiej, należy sprawdzić, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (bądź ubytku) klient ma prawo:
 

- Odmowy przyjęcia uszkodzonej przesyłki podając przyczynę decyzji pracownikowi firmy kurierskiej,

- Z udziałem pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki, który winien zawierać szczegółowy opis stanu opakowania otrzymanego Towaru oraz okoliczności, które pomogą wykluczyć udział Klienta w szkodzie i będą stanowić istotny dowód potwierdzający fakt, iż szkoda powstała podczas transportu.

W obu ww. przypadkach zaleca się bezzwłoczne (w tym samym dniu) poinformowanie Działu Obsługi Klienta Sklepu (hurt@stylauto.pl lub telefonicznie na nr 71 338 49 99).

7. W sytuacji, gdy Klient będzie nieobecny pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo lub podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki lub kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotu zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez firmę kurierską, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, celem ustalenia ponownego terminu dostawy i kosztów z tym związanych.

 

§ 10
MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.          Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia zakupionego Towaru bez podawania przyczyny.
 

2.          Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie na adres: hurt@stylauto.pl (lub pocztą do punktu obsługi klienta: Styl Auto 53-144 Wrocław ul.Ulanowskiego 23A) pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 

3.          Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi w formie pisemnej potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2.
 

4.          W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą.
 

5.          Wszystkie dokonane przez Klienta będącego Konsumentem płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę), zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
 

6.          Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 

7.          W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

8.          Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Towar na adres: Styl Auto P.H.U. ul. Ulanowskiego 23A, 53-144 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 

9.          Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

10.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z Towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 11 REKLAMACJE

 

1.          Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@stylauto.pl lub telefonicznie: 71 338 49 99 lub pisemnie na adres: Styl Auto P.H.U. ul. Ulanowskiego 23a, 53-144 Wrocław.
 

2.          Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta (umożliwiające jego identyfikację), otrzymany dokument zakupu, dokładny opis przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Sprzedawcy.
 

3.          Jeżeli podane przez Klienta w reklamacji dane będą wymagać uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w określonym terminie.
 

4.          Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w art.556 i następnych Kodeksu Cywilnego (na zasadach rękojmi), jeżeli wada ujawni się przed upływem 24 miesięcy od momentu wydania towaru Klientowi.
 

5.          Sprzedawca na piśmie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia jego otrzymania (termin nie dotyczy Klienta będącego przedsiębiorcą) na wskazany przez Klienta adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informując Klienta o proponowanych działaniach, mających na celu rozpatrzenie reklamacji. Jeśli Sprzedawca nie zajmie stanowiska w ww. terminie uważa się, że uznał zgłoszone przez Konsumenta żądania.
 

6.          W przypadku określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, termin rozpatrzenia reklamacji wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu, zaczyna bieg od dnia doręczenia do Sprzedawcy kompletnego uzupełniania reklamacji przez Klienta.
 

7.          Jeśli reklamacja dotyczy realizacji Zamówienia, Klient, którego reklamacja dotyczy może przyjąć zaproponowany przez Sprzedawcę sposób załatwienia reklamacji, wysyłając w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji Sprzedawcy, jej akceptację na adres: hurt@stylauto.pl lub telefonicznie: 71 338 49 99 lub pisemnie na adres: Styl Auto P.H.U. ul. Ulanowskiego 23a, 53-144 Wrocław.
 

8.          W przypadku nie przyjęcia przez Klienta propozycji Sprzedawcy co do sposobu załatwienia reklamacji, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.
 

9.          Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Klienta lub Zamówienia mogą nie być rozpatrzone.
 

§ 12

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie postanowienie to zostanie wyłączone i nie będzie obowiązywać Stron, natomiast pozostałe postanowienia regulaminu będą obowiązywać i będą wiązać Strony.

§ 13
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

1.          Strony zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby niezwłocznie rozstrzygnąć spór lub roszczenie wynikłe lub związane z zawartą umową sprzedaży, w drodze negocjacji lub poprzez skierowanie sprawy do mediacji.
 

2.          Jeżeli podjęte negocjacje lub mediacja nie przyniosą pomyślnych rezultatów i o ile Strony nie uzgodniły inaczej, wszelkie spory, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 

3.          Jeżeli Klientem jest Konsument właściwość sądu ustalona zostanie wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strony mogą osobno uzgodnić umowną właściwość sądu, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to dopuszczają.
 

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
 

2.          Zdjęcia towarów zamieszczone w sklepie internetowym są jedynie zdjęciami mającymi charakter podglądowy i mogą odbiegać od faktycznego stanu towarów.
 

3.          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.
 

4.          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdym czasie. Postanowienia wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej.
 

5.          W wypadku zmiany regulaminu po zawarciu umowy, do stosunku prawnego nawiązanego w drodze jej zawarcia stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 

6.          Dane do kontaktu:
 

6.1. e-mail: hurt@stylauto.pl
6.2. numer telefonu: + 48 71 3384999
6.3. adres: Styl Auto P.H.U. Ulanowskiego 23a; 53-144 Wrocław